Inklusion

Social Inklusion i Lilleskov

- er det pædagogiske omdrejningspunkt.

Det betyder, at vi til enhver tid skal vurdere vores læringsmiljø i forhold til de udfordringer og udviklingspotentialer, det enkelte barn har – vi skal hele tiden vurdere om det vi gør, er hensigtsmæssigt i forhold til, at alle børn har ret til deltagelse i meningsfyldte fællesskaber.

Hvornår kan vi tale om, at barnet er inkluderet?

 • Når barnet hører til i en gruppe
 • Når barnet deltager i sociale fællesskaber (gensidighed i sociale relationer)
 • Når barnet deltager i læringsfællesskaber (kender koden for læring)
 • Når barnet har læringsudbytte af læringsmiljøet
 • Når barnet udvikler positive selvbilleder (selvtillid, selvrespekt og selvværd)

Hvornår kan man betegne Lilleskov som inkluderende ?

 • Når inklusion er funderet i et fælles værdisæt og en fælles tilgang til børn
 • Når praksis sætter fokus på alle børns deltagelsesbetingelser
 • Når børnene er medskabere af hinandens læringsbetingelser
 • Når alle læringsaktiviteter tilrettelægges, så børnenes forskellige sociale og faglige ressourcer inddrages i differentierede læringsfællesskaber
 • Når der er åbenhed om børns forskellige udfordringer, så børn ved, hvordan de kan støtte hinanden
 • Når forældre ses som en ressource og vi samarbejder om skabelsen af det gode læringsmiljø

Vi arbejder alle med udgangspunkt i denne tilgang og dette er med til at sikre det enkelte barn optimale muligheder for deltagelse og udvikling.